top of page
 • WP

Ännu ett politiskt år i Vaxholm

Updated: 18 hours ago

När nyårsklockorna snart ringer ut 2023 är det dags för en återblick på vårt politiska arbete i kommunen.

Foto: Waxholmspartiet


Vår främsta slutsats efter 2023 är att Waxholmspartiet (WP) behövs som en förändringskraft i kommunen. Det bekräftar även SCB:s medborgarundersökning för 2023 som indikerar en fortsatt misstro mot kommunens politiker. Exempelvis anser tre av fyra svarande att politiska beslut inte är genomtänkta och genomarbetade. Ungefär lika många tycker det saknas transparens i hur politiska beslut fattas. (Länk SCB:s undersökning 2023)


Trots att Waxholmspartiet även under 2024 kommer befinna sig utanför den styrande koalitionen Samlingsstyret kan vi bidra med mycket - om vi tillåts. Kunskap, konstruktiva lösningsförslag och framåtblickande idéer.


Vi ser många områden som borde diskuteras med högt i tak. Ordningen med delegeringar, minimikrav för beslutsunderlag och bättre samverkan mellan politik och förvaltning är några exempel. Likaså en handlingsplan med aktiva åtgärder för hur man bättre möter invånarnas och företagarnas behov utifrån genomförd analys.


Det är ett ansvarsfullt uppdrag vi fick i valet av nära en femtedel av alla som röstade i Vaxholm. Waxholmspartiets förtroendevalda fortsätter läsa in sig på fakta och lyssna på dem som bor och verkar i kommunen. Allt för att kunna vara aktiva i politiken ännu ett år.

Kanske kan 2024 bli det år när goda krafter från både Samlingsstyret och övriga partier prestigelöst fokuserar på vad som är bäst för Vaxholms invånare och företagare. I det vill vi bidra. Vi har ingen annan agenda.


Med önskan om ett Gott Nytt År

Fredrik Ardefors med partivänner


Under 2023 har Waxholmspartiet bland annat varit aktiva i:
 • avtal för båtmackarna,

 • utköp och besökscenter vid Ytterby gruva,

 • olaglig kameraövervakning av elever i Kronängsskolan,

 • att belysa behovet av att få ta del av detaljer i olika undersökningar som till exempel medarbetarundersökningar, kundnöjdhet och inom skolan,

 • att påtala när beslut strider mot svensk lagstiftning,

 • att efterfråga genomlysning av kommunens organisation, arbetsuppgifter, konsulter med mera,

 • Centrumutvecklingsprojektet för ett levande centrum,

 • att ha dialog med företagare,

 • att påtala brister och ojämlikheter i allt från sjösättningsramper till arrendeavtal,

 • att föreslå styret samverkan kring bland annat budgetprocess, beredningsprocess samt samarbete mellan politik och förvaltning inklusive kompetensdelning,

 • våra kommunala bolag bland annat Vaxholmsvatten, Roslagsvatten och ÖVAR (det nya reningsverket som byggs tillsammans med Österåker) och

 • att bereda möjlighet för hundrastgårdar.


Waxholmspartiet har blivit nedröstade i frågor om exempelvis:
 • den nya kajhöjden som blir för hög för många Waxholmsbåtar och där ”hyresgästanpassning” i stället ska göras i efterhand,

 • detaljplanen vid vårdcentralen i kvarteret Domaren som forcerades igenom i fullmäktige baserat på felaktig information,

 • kvalitetssäkring i beslut inom bygglov (enskilda ärenden),

 • planbesked för Rindö hotelltomt vilket innebär att fler bostäder byggs utan säkerställd infrastruktur och

 • att återskapa digitalt underlag inklusive politikers egna anteckningar angående kommunala berednings- och beslutsärenden (all sparad information togs bort vid årsskiftet 22/23 utan förvarning).


Vill du engagera dig för en bättre kommun? Eller har du kanske idéer som gör vår kommun bättre? Välkommen att mejla info@waxholmspartiet.se

2 views

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page