top of page
  • Writer's pictureWaxholmspartiet

Rindöbo lämnar en fråga till allmänhetens frågestund i KF 2019-04-08. Blev avvisad på felaktiga grun

Updated: Jun 21, 2022

Fråga till allmänhetens frågestund BAKGRUND I rivningslovet för Norrbergsskolan (2016-12-14 §136) står det att byggherren har det fulla ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och beslut följs. Det innebär till exempel att byggherren ska se till att lovet följs och att de tekniska egenskapskraven uppfylls. Kraven som avses finns i bl.a. planoch bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF) och Boverkets byggregler. Asbestsanering är ett omfattande arbete att utföra på ett säkert och lagenligt sätt, och kräver ett särskilt tillstånd av Arbetsmiljöverket (AFS 2006:1). Arbete med rivning/sanering/borttagande av asbest skall bedrivas enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Rivning kan endast påbörjas när rivningstillstånd erhållits och information lämnats till Arbetsmiljöverket om när och hur rivningen ska ske. Att sanera asbest är mycket kostsamt. Byggprodukter och material med asbest är sällan märkta, vilket gör det svårt att avgöra om det finns risk att utsättas för asbestdamm när man renoverar eller river en byggnad. Det krävs därför en asbestinventering och utredning när man avser att renovera eller riva en byggnad där asbest misstänks. I byggnader byggda före år 1977 måste man räkna med att det kan finnas asbest. Asbest är helt förbjudet att använda i Sverige sedan 1982. Norrbergskolan byggdes på 1950-talet, med tillbyggnader och renoveringar under -60 och -70 talet. Asbest hade sin storhetstid under dessa decennier, då det var en av sin tids modernaste brandskydds- och isoleringskomponenter i byggnader. Asbest i befintliga konstruktioner är ofarlig. Frigjord asbest (genom till exempel rivning) är däremot mycket farlig vid inandning. Partiklarna är osynliga och sprids lätt med vinden till omgivningen. Hälsofaror i olika former av lungcancer visar sig vanligtvis ca 15-35 år efter exponering. I Norrbergets omedelbara omgivning finns två förskolor, en grundskola, ett flertal enfamiljs- och flerfamiljshus, samt äldreboenden. Hundratals barn och vuxna riskerar att exponeras mot asbest vid en rivning av Norrbergets byggnader. Enligt lagen är det byggherrens och fastighetsägarens ansvar att inför rivning kontrollera om det finns asbest i en byggnad, samt att se till att denna hanteras korrekt. Vaxholms stad har en lagstadgad skyldighet att utreda omfattningen av asbest i Norrbergets byggnader, innan beslut om rivning verkställs. Befintligt underlag angående asbest är klart otillräckligt. En fullständig och oberoende utredning om asbest i Norrbergets byggander måste därför snarast beställas. Resultatet av denna utredning måste användas som underlag för en detaljerad kostnadsberäkning då det är Vaxholms stad som står för samtliga eventuella rivningskostnader, inklusive asbestsanering. Att sanera asbest på ”löpande räkning” är oacceptabelt och ansvarslös då asbestsanering tillhör ett av de mest kostsamma arbetsmoment inom byggbranschen. FRÅGOR

  1. Av vilket företag har Vaxholms stad beställt en oberoende asbestutredning för att fastställa omfattningen av asbest i Norrbergets byggnader?

  2. Var finns denna asbestutredning?

  3. Vilket tillståndsinnehavande saneringsföretag kommer att anlitas för sanering av det asbest som identifieras?

  4. Vad kommer asbestsaneringen att kosta Vaxholms stad? Christopher Day Rindö

2 views

Comments


bottom of page