top of page
  • Writer's pictureWaxholmspartiet

Waxholmspartiet reserverar sig gällande förskolepaviljong Vitsippan

Updated: Jun 21, 2022

Wp lämnar en reservation i Kommunstyrelsen 2019-02-07 gällande provisorisk paviljong Vitsippan, vid Blynäs – Tilldelningsbeslut av mark- och grundarbeten i samband med paviljongmontage för förskola på fastigheten, del av Vaxön 1:14

Kommunstyrelsen 2019-02-07

Waxholmspartiet – borgerligt alternativ

Reservation KS, punkt 2, Provisorisk förskole paviljong Vitsippan, vid Blynäs – Tilldelningsbeslut av mark- och grundarbeten i samband med paviljongmontage för förskola på fastigheten, del av Vaxön 1:14

WP ber att få reservera sig mot beslutet att påbörja grundarbeten på Vitsippan Vaxön 1:14 p.g.a. att följande punkter/områden är otillfredsställande utredda och behöver beaktas och utredas bättre innan beslut tas.

1. Det är olämpligt att agera i detta ärende innan detaljplan för Norrberget vunnit laga kraft.

2. Norrberget och Lillstugan innehåller tre skyddsrum som kommunen inte har tillstånd från MSB att tillfälligt avveckla. Om MSB inte medger att skyddsrummen tillfälligt avvecklas kan inte Norrbergsprojektet genomföras.

3. Detta står på hemsidan ”Vaxholms stads förskolor och skolor främjar alla barns och elevers utveckling och lärande samt arbetar aktivt för att skapa rätt förutsättningar till ett livslångt lärande. Varje barn och elev ska ges den ledning och stimulans som behövs för att lära och utvecklas i sin egen takt och nå målen för utbildningen i en trygg och säker miljö”. Utifrån denna text ställer WP frågan är detta verkligen den bästa placeringen för 110 förskolebarn att vistas på i ca 5 år framåt vilka andra alternativa platser har kommunen utrett?

4. Närheten till vatten utgör ett problem särskilt med tanke på barnens säkerhet. Stängsel för åtskiljande av barn och vatten är en utmaning bl.a. för att det kan finnas grindar som kan öppnas och stängsel kan i sig vara något som barn kan lockas att forcera.

5. Trafiksituationen, särskilt i samband med ytterligare exploatering av Kulan, byggtrafik, samt all transport till återvininingstationen, blir problematisk. Ytterligare parkeringsplatser kommer att behövas i närområdet och vägen förbi vitsippan är också upptagen som reservväg om stora vägen blir blockerad.

6. Inget sägs i beslutshandlingarna om vad Vitsippan skall utnyttjas till efter att byggnadstillståndet löpt ut efter 5 år.

7. Enligt plan och bygglagen 2010:900 måste kommunen först ta beslut gällande marklovet innan uppdraget tilldelas en markentreprenör. Kommunen kan göra detta genom att i detaljplanen minska marklovplikten genom att införa en planbestämmelse som säger att det inte krävs mark lov för schaktning eller fyllning. En sådan bestämmelse kan gälla för delar av planområdet eller hela planområdet. I den nuvarande detaljplan som Tjänstemännen hänvisar till i beslutsunderlaget finns inte något sådant undantag inskrivet därav anser WP att ett beslut att tilldela markentreprenör innan marklovet är godkänt strider mot plan och bygglagen.

Anna-Lena Nordén

För Waxholmspartiet – borgerligt alternativ

4 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page