top of page
  • Writer's pictureWaxholmspartiet

Waxholmspartiets deklaration med anledning av Kommunfullmäktige den 12 december

Vaxholms kommunfullmäktige beslutade den 12 december att den aviserade koalitionen mellan M, S, V, L och KD (kallad Samlingsstyret) skulle få rollen som Kommunalråd samt rollerna som ordförande samt 1:e vice ordförande i samtliga presidier.

Vaxholm har därmed fått ett efterlängtat styre om än med minsta möjliga marginal, 16 av 31 mandat. Utnämningarna har till största del skett med ettåriga mandatperioder.

Att notera från fullmäktiges möte var att styret varken inför personvalen eller efter desamma presenterade någon gemensam politik eller någon programförklaring. Någon budget behövde inte heller presenteras då den redan beslutats tidigare för 2023. Fullmäktige har därmed utsett ett styre utifrån förhoppningen att styret också ska vara, eller komma, överens om vad detsamma ska innehålla. Vi ser fram emot att snarast få ta del av styrets programförklaring med vad samarbetet omfattar, inte omfattar, samt vilka områden som ska prioriteras och i förekommande fall vilka förslag i stort som förväntas läggas. Detta för att möjliggöra för oppositionen att också bereda dessa områden i god tid.

Waxholmspartiet gratulerar med detta sagt styret och önskar detsamma stort lycka till!

Waxholmspartiet har vid samma fullmäktige anförtrotts rollen som 2:e vice ordförande i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Barn- och Utbildningsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden samt Socialnämnden.

I dessa roller samt i styrelse och nämnder i övrigt avser Waxholmspartiet att föra en aktiv och konstruktiv oppositionspolitik.

Waxholmspartiet kommer också att som representant för oppositionen i presidierollerna att vinnlägga sig om att samtliga oppositionspartier informeras samt ges möjlighet att framföra sina ståndpunkter inför presidiernas beredning av ärenden där så praktiskt är möjligt. Waxholmspartiet kommer att verka för att tiden mellan kallelse till styrelse/nämnd förlängs så att erforderliga avstämningar och eventuella förankringar för såväl styre som opposition underlättas. Det och många fler saker kommer vi att ta upp till diskussion i de olika presidierna som vi ser fram emot att lära känna och samverka inom.

Waxholmspartiet kommer också att vara största enskilda parti i kommunstyrelsen och flera nämnder. Som sådant kommer Waxholmspartiet att vara pådrivande i politiska frågor såväl som i strukturella dito.

Waxholmspartiet kommer offentligt att informera om sina initiativ samt, när protokollen justerats, om utfallen. Detta kommer företrädesvis att ske via Facebook (partiets profil samt Vaxholm politik) samt via e-post, utskick samt debattartiklar.

Waxholmspartiet fortsätter med sina ö-råd och medborgarråd och kommer att bjuda in Vaxholms medborgare och företag till sådana under våren 2023 som ett led i att öka närdemokratin. Waxholmspartiet kommer även att verka för större öppenhet och fler möjligheter till medborgarförslag. Som medlem i Waxholmspartiet har du dessutom möjlighet att delta i partiets förberedelser inför nämnder och kommunstyrelse. Du ansöker om medlemskap via mail info@waxholmspartiet.se

Kontakta också gärna våra representanter enligt nedan:

Barn- och Utbildningsnämnden

Daga Bäfverfeldt, 2:e v ordf, daga_bafverfeldt@hotmail.com

Minnaliisa Lundblad, ledamot, 070-891 4721

Mathias Ahlén, ersättare, 076-721 7016

Gunnar Moberg, ersättare, 070-738 8252

Socialnämnden

Anna-Lena Nordén, 2:e v ordf, anna-lena.norden@waxholmspartiet

Katarina Carlsson, ledamot, hrmconsulting@telia.com

Bi Dahlborg Reichel, ersättare, 073-935 4490

Christina Granberg, ersättare, 070-712 8300

Stadsbyggnadsnämnden

Mikael Reichel, 2:e v ordf, 070-854 1792

Michael Andram, ledamot, mandrams@gmail.com

Christina Granberg, ersättare, 070-712 8300

Hans Michaelssen, ersättare, 070-515 7533

Nämnden för Teknik, Fritid och Kultur

Anna-Lena Nordén, ledamot, anna-lena.norden@waxholmspartiet

Stefan Åsblom, ledamot, 076-052 2015

Leif Cimrell, ersättare, leif.cimrell@gmail.com

P-H Öström, ersättare, 070-669 9299

Kommunstyrelsen

P-H Öström, 2:e vice ordförande, 070-669 9299

Anna-Lena Nordén, ledamot, anna-lena.norden@waxholmspartiet

Daga Bäfverfeldt, ledamot, daga_bafverfeldt@hotmail.com

Mikael Reichel, ersättare, 070-854 1792

Minnaliisa Lundblad, ersättare, 070-891 4721

Näringslivsberedningen (utses av Kommunstyrelsen)

P-H Öström, nominerad

Kommunfullmäktige

Fredrik Ardefors, 2:e v ordf, 070-418 2560

Daga Bäfverfeldt, gruppledare

Anna-Lena Nordén, ledamot

Minnaliisa Lundblad, ledamot

P-H Öström, ledamot

Mikael Reichel, ledamot

Miljö- och hållbarhetsfrågor

Fredrik Ardefors

Mikael Reichel

Kommunrevisionen

Lisbeth Hjalmarsson Grunditz, kjell-hjalmarsson@telia.com

Waxholmspartiet ser med tillförsikt fram emot mandatperiodens arbete trots att utrymmet för ekonomiska satsningar sannolikt kommer att vara begränsat. Möjligheterna till omprioriteringar kommer dock att värderas så att kommunens verksamhet bättre speglar invånarnas och företagens behov och förväntningar. Målet är att kommunen ska ha nöjda invånare som känner sig informerade, respekterade och delaktiga när kommunen så långt som möjligt möter våra behov, samt att företagen ska uppleva det som positivt och meningsfullt att verka i vår kommun.

Tillsammans ska vi göra Vaxholm ännu bättre!

/Styrelsen och Kommunfullmäktigegruppen i Waxholmspartiet -Vaxholmarnas eget parti

96 views
bottom of page