top of page
 • Writer's pictureWaxholmspartiet

Wp lämnar tre yrkanden på BUN 2019-03-18. Samtliga blev nedröstade!

Updated: Jun 21, 2022

1 Familjedaghemmen 2 Riktlinjer för skolskjuts & elevresor 3 Riktlinjer gällande trafikmognad

Familjedaghemmen 

Waxholmspartiet – borgerligt alternativ

Barn & Utbildningsnämnden 2019-03-18 F

Waxholmspartiet yrkar på:

 1. Att avslå beslutet gällande att lägga familjedaghemsverksamheten vilande under läsåret 2019/2020

 2. Att verksamheten istället fortsätter att bedrivas på vanligt sätt.

 3. Att förvaltningen får i uppdrag att marknadsföra upplägget ”Familjedaghem” som ett alternativ till föräldrar som står inför valet att välja barnomsorg för sitt/sina barn.

Familjedaghemmens verksamhet har även tidigare varit hotad av nedläggning, och BUN ställningstagande var då att denna verksamhet var ett viktigt komplement till kommunens övriga förskoleverksamhet.

Pedagogerna i familjedaghemmen har möjlighet att se och bekräfta barnen i barngruppen på ett helt annat sätt än vad pedagoger på en förskoleavdelning kan. Detta eftersom familjedaghemmens barngrupper inte är lika stora som en avdelning på en kommunal förskola.

Och det är viktigt att föräldrar kan göra ett val, utifrån vad som passar bäst för deras barn.

Vissa barn kommer fort in i barngrupp på ett tjugotal barn, medans det för andra barn inte fungerar alls. Då måste vi som huvudman kunna erbjuda ett bra alternativ för barn som har ett behov av att få vistas i en mindre barngrupp.

Familjedaghemmen har även varit ett bra komplement till föräldrar som vill välja ett alternativ med mycket utevistelse för sitt barn, vilket har varit mycket uppskattat.

Det är lätt att få uppfattningen att den ekonomiska aspekten har en större påverkan gällande vilken pedagogisk omsorg som skall erbjudas inom kommunen, än att kunna erbjuda en mix av olika pedagogiska verksamheter med olika stora barngrupper till målgruppen.

I stället för att se familjedaghemmen som en verksamhet som inte går ihop ekonomiskt, så skulle denna verksamhet bli ett stöd i förvaltningens arbete när det gäller att placera barn enligt föräldrarnas önskemål. Verksamheten skulle kunna verka för att ta emot barn tillfälligt, i avvaktan tills att barnet blir placerat på den förskola som familjen har valt. I dagsläget så kan en familj bosatt på Resarö få barnomsorg på Rindö p g a platsbrist på de valda förskolorna. Detta medför att mycket tid går åt till resor för familjen samt att denna lösning endast går att erbjuda till familjer som har bil.

Här skulle familjedaghemmen vara en smidig lösning som underlättar vardagspusslet för barn & föräldrar i avvaktan på ledig plats.

Peter Lindqvist För Waxholmspartiet – borgerligt alternativ

Riktlinjer för skolskjuts & elevresor

Waxholmspartiet – borgerligt alternativ

Barn & Utbildningsnämnden 2019-03-18 – Riktlinjer för skolskjuts & elevresor

Waxholmspartiet yrkar på:

 1. Att avslå förslagna riktlinjer för skolskjuts & elevresor

 2. Att förvaltningen omarbetar riktlinjerna enligt vad som kommunicerades på KS i januari 2019

 3. Att de nya riktlinjerna kommer tillbaka till nämnden för beslut samt att riktlinjerna då aven fastställs av Kommunfullmäktige

På Kommunstyrelsemötet i januari 2019, så informerades politiken om den nya upphandlingen gällande skolskjutsar samt de ökade kostnaderna.

Det informerades att det var känt att kostnaderna skulle öka men att förvaltningen skulle se över olika förslag till hur man skulle gå vidare.

På fråga från politiken om barn skulle bli av med skolskjuts, så var svaret nej från förvaltningen. Förvaltningen menade att man kunde titta på andra lösningar som att t ex kanske skaffa en egen skolbuss eller dyl.

I de reviderade riktlinjerna så har vissa av kraven för skolskjuts & elevresor skärpts, med resultatet att färre elever kommer att beviljas resor.

Som exempel så lyfts bl a elever boende på Resarö och som går i Kronägsskolan, att dessa inte längre automatiskt kommer att beviljas busskort. Detta eftersom förslaget är att det skall vara 4 km mellan skolan & bostadsadressen.

Beroende på årstid så tar det olika lång tid för elever att gå till skolan & 4 km kan anses som en ganska lång sträcka att gå innan skolan börjar kl 08:00.

Vi kan inte se att förvaltningen har kommunicerat några förslag till andra lösningar än busskort & taxiresor som går i linje med uttalandet i Kommunstyrelsen.

WP önskar därför att förlaget till riktlinjer revideras.

Peter Lindqvist För Waxholmspartiet – borgerligt alternativ

Riktlinjer gällande trafikmognad

Waxholmspartiet – borgerligt alternativ

Barn & Utbildningsnämnden 2019-03-18 – Riktlinjer gällande trafikmognad

Waxholmspartiet yrkar på:

 1. Att avslå förslagna riktlinjer för trafikmognad

 2. Att förvaltningen omarbetar riktlinjerna med hänsyn tagen till utredningen om ”Säkra Skolvägar” inom Vaxholms Stad

 3. Att bifoga en karta över säkra skolvägar, där barn är åtskilda från trafiken i form av trottoar eller GC-bana

 4. Att kartlägga och presentera var trafiksäkerheten brister för de oskyddade trafikanterna gällande att kunna ta sig till och från skolan samt vilka åtgärder som bör vidtas för att höja säkerheten för de oskyddade trafikanterna.

 5. Att utredning beslutas av Barn & Utbildningsnämnden samt av Kommunfullmäktige

Bifogad utredning har gjorts för att kunna bedöma generella ramar för hur förvaltningen skall hantera beviljandet av skolskjuts. Detta med anledning av den fördyring den senaste upphandlingen har inneburit för Vaxholm stad. I utredningen så beskrivs vilken sorts trafiksituationer som kan hanteras av barn inom olika åldersspann.

För att detta dokument skall kunna fylla sin funktion, så måste det dels finnas information om hur elever kan hantera trafiksituationer utifrån mognad men det måste även framgå vilken trafiksäkerhet som råder på de aktuella platserna, vilket vi upplever att utredningen helt har utelämnat.

Det finns generella beskrivningar om olika platser inom staden, men utredningen belyser till mestadels om trafikflöde & hastighet, inte om det är lämpligt att barn vistas på föreslagen väg eller inte.

Enligt forskning från NTF så framgår det att barn mognar i olika takt, så det går inte att säga att en elev i åk 4 kan hantera en trafiksituation på ett specifikt sätt, det beror helt enkelt på individen.

När ett barn är 9–10 år är de mogna att ta sig fram som gångtrafikanter, men för att kunna framföra en cykel i trafiken dröjer ytterligare ett par år.

Detta beror dels i vilken takt barnens syn utvecklas (vidvinkelseendet) med det beror också på faktorer som motorik, samordning av rörelser samt att kunna läsa av olika trafiksituationer.

WP föreslår att utredningen omarbetas och kompletteras med efterfrågad information.

Peter Lindqvist För Waxholmspartiet – borgerligt alternativ

3 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page