top of page

Hur Waxholmspartiet hanterar dina uppgifter

GDPR (Dataskyddsförordningen)

Waxholmspartiet – borgerligt alternativ, organisationsnummer 802490-1566, är ansvarigt för hur de personuppgifter du lämnat i din medlemsansökan behandlas.

Om du blir medlem kommer behandlingen av dina personuppgifter i huvudsak ha sin lagliga grund i det avtal som medlemskapet innebär.

Vi kommer att använda oss av den information du lämnar för att kunna fullgöra vår uppgift att tillvarata dina intressen och övriga skyldigheter som enligt stadgarna har gentemot dig som medlem. Uppgifter som du lämnar kan även komma att lämnas till annan för behandling för att vi ska kunna fullfölja våra skyldigheter gentemot dig. Exempel på sådana fall är utskick av e-mail från styrelsen. Adressuppgifter kan också lämnas vidare till tryckeri eller andra biträden om Waxhomspartiet först har ingått ett för ändamålet anpassat datadelningsavtal med detta biträde.

När medlemskap söks och beviljas läggs uppgifterna in i vår medlemsdatabas. Beviljas inte medlemskap raderas personuppgifterna.

Om du inte tycker att Waxholmspartiet ska föra register med de uppgifter du lämnat så kan vi heller inte fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Därmed ser vi ingen möjlighet att bevilja medlemskap.

Waxholmspartiet är angeläget om att de personuppgifter som behandlats är riktiga och vi kommer att rätta oriktiga uppgifter så snart som möjligt. För att kunna ge dig som medlem bästa möjliga service är det därför viktigt att du meddelar oss eventuella förändringar.

Du har rätt att efter skriftlig (även genom e-post) begäran få besked om vilka personuppgifter om dig som Waxholmspartiet behandlar. Du har också rätt att begära åtgärder kring de personuppgifter som Waxholmspartiet behandlar om dig. Vill du ha mer information eller ändra dina uppgifter kan du vända dig till styrelsen via info@waxholmspartiet.se eller vid andra frågor till dataskyddsombudet via dataskyddsombud@waxholmspartiet.se 

Önskar du framföra klagomål kring Waxholmspartiets behandling av dina personuppgifter görs detta hos datainspektionen:  www.datainspektionen.se

bottom of page