top of page
  • Writer's pictureWaxholmspartiet

Wp lämnar en reservation i KS 2019-03-21 tillsammans med Vänsterpartiet

Updated: Jun 21, 2022

Reservation gällande ärende 2, ”Rivning av byggnader på Norrberget – genomförandebeslut”

Kommunstyrelsen 2019-03-21

Waxholmspartiet och Vänsterpartiet reserverar sig härmed mot kommunstyrelsens beslut i ärende 2 ”Rivning av byggnader på Norrberget – genomförandebeslut”. Vi anser att det är orimligt att gå vidare med rivningen av byggnaderna på Norrberget i ett läge där många viktiga parametrar fortfarande är okända. Det är fortfarande oklart huruvida detaljplanen vinner laga kraft i Mark- och miljödomstolen, och det senast beslutet från Länsstyrelsen i Stockholm gällande inhibition för Vitsippan riskerar att skapa ytterligare förseningar.

De viktigaste skälen till vår reservation är

  1. Mark- och miljödomstolen har ännu inte fattat beslut i ärendet gällande detaljplanen för Norrberget. Om detaljplanen ej vinner laga kraft faller avtalet med Besqab.

  2. Vi anser att beslutet inte i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till barnperspektivet.Att ta ett beslut om rivning av Lillstugan och Lägerhöjden, när det oklart om de tillfälliga lokalerna på Vitsippan kommer att bli klara i tid, utsätter de berörda förskolebarnen för en onödig risk och kan också skapa oro bland föräldrar, barn och personal.

  3. Norrberget och Lillstugan innehåller tre skyddsrum som kommunen inte har tillstånd från MSB att tillfälligt avveckla. Om MSB inte medger att skyddsrummen tillfälligt avvecklas kan byggnaderna inte rivas.

Anna-Lena Nordén Sara Strandberg

För Waxholmspartiet – borgerligt alternativ Vänsterpartiet

3 views
bottom of page