top of page
  • Writer's pictureWaxholmspartiet

Wp lämnar en protokollsanteckning på BUN 2019-02-11

Updated: Jun 21, 2022

Wp lämnar en protokollsanteckning då nämnden felaktigt beslutar om avslag på Wp:s yrkande att ett nytt ärende – Nedläggning av Äppelgården, ska läggas till på föredragningslistan.

Waxholmspartiet – borgerligt alternativ

Barn & Utbildningsnämnden 2019-02-11

Waxholmspartiet yrkar på att beslutet gällande nedläggning av förskolan Äppelgården upphävs/återremitteras samt att förvaltningen återtar ärendet för vidare handläggning gällande följande områden:

  1. Komplettering av bristfälliga handlingar/utredningar (enligt nedan)

  2. Komplettering av beslutsunderlag med handlingsplaner om hur en evakuering av förskolan skall ske till nya lokaler med barnperspektivet i fokus

  3. vilka övriga åtgärder kan förvaltningen se att man skulle kunna göra för att kunna fortsätta driva förskoleverksamheten i sina nuvarande lokaler.

Frågan är om detta ärende, är ett initiativ från tidigare & nuvarande politiska majoritet för att få bort Montessoriverksamheten från Norrberget.

Detta för att kunna gå vidare med sina föreslagna exploateringsplaner.

Det är dock olyckligt att detta ärende skall forceras och att barnen i våra kommunala verksamheter hamnar i kläm.

Kommunal verksamhet kan i princip delas upp i frivillig och obligatorisk.

Kultur- och fritidsverksamhet är inget tvång för en kommun, medan skola, socialtjänst, planering och byggande samt flera andra verksamheter är sådant som man måste sköta.

Eftersom dessa sorters verksamhet regleras via lagar eller förordningar så är det extra viktigt att dessa frågor handläggs på ett rättssäkert sätt eftersom det har påverkan på människors privata liv

I Vaxholms Stad så har vi beslutat om att vi har en gemensam beredningsprocess, som beslutades av KF 2011-06-20. Så sent som på kommunstyrelsens möte 2019-02-07, så fattades vi beslut om vikten av att arbeta processorienterat och vilka värden och kvaliteter som uppnås med detta gemensamma arbetssätt.

I beslutsunderlaget i KS står att läsa följande:

  1. ”Skapa överblick och helhetsperspektiv med fokus på invånaren/brukaren/mottagaren.”

  2. ”Öka förutsättningarna för likvärdighet och rättssäkerhet”

Efter att ha gått igenom tidigare handlingar, stämt av med berörda föräldrar samt begärt kompletterande handlingar från förvaltningen, så står det klart att dessa tre olika målgrupper har skilda uppfattningar om dels;

  1. situationen på Äppelgården

  2. förvaltningens hantering & verkställande av Bun:s beslut

  3. BUN beslutsunderlag 2018-11-19 (handlingar som borde ha legat tillgrund för nämnden beslut 2018-11-19 upprättats först flera månader senare).

WP vänder sig emot den konsekvensanalys som upprättats gällande barnperspektivet. Konsekvensanalysen är både bristfällig & undermålig samt saknar till stor del just syftet med densamma: ”Barnperspektivet”.

Syftet med konsekvensanalysen ur barnperspektivet, är att belysa hur barnen i förskolan påverkas.

De olika delar som förvaltningen borde ha tagit upp i sin konsekvensanalys är följande:

INVENTERING Hur fungerar platsen idag för barnen? Vilka kvaliteter finns? Vilka brister? Vad vet vi, vad behöver vi ta reda på? Vem ska vi fråga? Hur inhämtar vi barn och föräldrars synpunkter?

MÅLFORMULERING: Vilka brister ska åtgärdas? Vilka kvaliteter ska uppnås?

ÅTGÄRDER: Vad behövs för att uppnå målen? Vem ansvarar för att de förverkligas? Hur inhämtar vi barn och föräldrars erfarenheter och synpunkter under förändringen?

KONSEKVENSER: Är förslaget ett steg mot en barnvänligare verksamhet? Hur ser förslaget till förändring ut i förhållande till den kunskap som inventerades i början? Vilka konsekvenser, positiva och negativa, innebär det för barnen i förhållande till att inte genomföra föreslagen förändring?

KONFLIKTER: Vilka intressekonflikter finns? Vilka barn berörs av beslutet? Vilka konsekvenser är mest relevanta? Behövs mer kunskap? Vilka avvägningar och ställningstaganden har gjorts under projektets gång? Vilka önskade insatser och åtgärder kvarstår, vem ansvarar för att dessa tas om hand? Vad säger vårdnadshavare & hur har dialogen med denna målgrupp skett?

Den konsekvensanalys ur barnperspektivet som upprättats i januari 2019, känns mer som en konsekvensanalys ur ett organisationsperspektiv & har helt missat att beröra de individer som påverkas av själva förändringen, nämligen BARNEN.

Storlek på förskolan

WP har ställt frågan gällande det inriktningsbeslut om att förskolor skall ha en volym på ca 100-120 barn och att små verksamheter skall undvikas utifrån ett kostnadsperspektiv?

På frågan om var de barn som inte kommer till sin rätt i stora barngrupper skall vara, har dessvärre inte besvarats av förvaltningen.

WP anser att vi behöver kunna komplettera med mindre förskoleverksamheter / familjedaghem, både i dag & i framtiden. Detta för att kunna erbjuda olika lösningar utifrån barns olika behov.

Frågan är om det låga barnantalet på Äppelgården beror på att få ansökningar inkommit eller om det har varit en medveten handling att begränsa antalet barn som skulle beröras av den nu föreslagna förändringen är för oss fortfarande oklart. Detta p g a att de olika målgrupperna har gett olika besked när vi har ställt frågan.

Följande står att läsa på stadens hemsida ”Vaxholms stads förskolor och skolor främjar alla barns och elevers utveckling och lärande samt arbetar aktivt för att skapa rätt förutsättningar till ett livslångt lärande. Varje barn och elev ska ges den ledning och stimulans som behövs för att lära och utvecklas i sin egen takt och nå målen för utbildningen i en trygg och säker miljö”.

Utifrån denna text ställer WP frågan är detta verkligen den bästa placeringen för 110 förskolebarn att vistas på i ca 5 år framåt. WP vill att kommunens tjänstemän redovisar skriftligen vilka andra alternativa platser som utretts och på vilka grunder de ej anses lämpliga än den plats som nu ligger för beslut.

Närheten till vatten utgör ett problem särskilt med tanke på barnens säkerhet. Stängsel för åtskiljande av barn och vatten är en utmaning bl.a. för att det kan finnas grindar som kan öppnas och stängsel kan i sig vara något som barn kan lockas att forcera. WP vill att kommunens tjänstemän tar fram en risk och konsekvensanalys gällande den yttre miljön som barnen skall vistas i samt ta fram en åtgärdsplan för de eventuella risker som lyfts i risk och konsekvensanalysen.

Storleken av yta för 110 barn framgår inte av handlingarna som WP har tagit del av. Frågan har ställt under KS-möte 2019-02-07, och där fick kommunstyrelsen en siffra på föreslagen utevistelseyta, dock framgår inte om man har tagit hela fastighetens tomtareal i beräkningen eller endast föreslagna platser där barnen skall vara. WP vill att kommunens tjänstemän redovisar på vilken ytaberäkningarna har gjorts samt att detta ingår i beslutsunderlaget när frågan skall hanteras i BUN på nytt.

1 view
bottom of page